2019. szeptember 30.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy „A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi közösségek együttműködése érdekében” című, TOP-7.1.1-16-H-085-2 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők az alábbi határszakaszokkal egészültek ki:

2019. év 10. hó 31. nap,
2019. év 12. hó 30 nap.

Ennek megfelelően a helyi támogatási kérelmek benyújtásának határideje is módosult 2019. június 30-ról 2019. december 30-ra.

A fenti módosításokon kívül a helyi felhívás alábbi pontjai kerültek pontosításra, kiegészítésre:

1.) A Pályázati Felhívás 5.4. Előleg igénylése című fejezet az alábbiak szerint:

 „Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
b) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
- megítélt támogatásának összege nem éri el az 50 millió (ötvenmillió) forintot.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett:

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.”

2.) A Pályázati Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre című fejezet kiegészítésre került az alábbi költségtípusokkal:

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

VII. Általános (rezsi) költség

3.) A Pályázati Felhívás 7. További információk című fejezet kiegészült a GDPR rendeletből adódó rendelkezésekkel.

 

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.

A módosítások a Pályázati Felhívás elkészítéséhez szükséges mellékleteket, segédleteket nem érintették.